Fakultas
Agama Islam

Kontak

Dakwah Islamiah

Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Riau

Dakwah

Pendidikan dan dakwah merupakan dua aspek yang saling berkaitan satu sama lain. Pendidikan yang semakin meningkat mendorong dakwah Islam untuk semakin berkembang pula. Kegiatan berdakwah seperti mengajak dan menyeru manusia kepada yang ma'ruf dan menjauhi yang munkar merupakan hal yang penting dalam Islam, karenanya perlu pengembangan untuk kemajuan dakwah Islam di suatu Institusi Pendidikan.

Dalam hal ini ada beberapa hal yang dilakukan dosen-dosen Fakultas Agama Islam diantaranya sebagai berikut :

  1. Menjadi penceramah kegiatan keIslaman di Masyarakat
  2. Menjadi nara sumber dalam seminar atau loka karya yang bertema ke-Islaman
  3. Menjadi guru mengaji
  4. Menjadi tenaga ahli di bidang ekonomi syariah dan perbankan syariah,
  5. Menjadi pengurus organisasi ke-Islaman di masyarakat,
  6. Menjadi pengurus masjid,
  7. Menjadi pengelola ZISWAF
  8. Menulis materi/buku dakwah tentang integrasi ilmu dan Islam
  9. Kegiatan lain yang berfungsi dakwah islamiyah yang diatur dan/atau diakui pimpinan universitas (UIR, 2018)

contoh gambar

Universitas Islam Riau

"to be world class islamic university base on iman and takwa"